Zavod za analitičku kemiju

Predstojnik Zavoda
Titula Ime i Prezime e-mail Br. sobe Telefon
Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić e-mail B408 021-329-462
 
Djelatnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
Prof. dr. sc. Josipa Giljanović e-mail B407 021-329-476
Doc. dr. sc. Lea Kukoč-Modun e-mail B409 021-329-463
Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić e-mail B408 021-329-462
Doc. dr. sc. Franko Burčul e-mail B410 021-329-472
Dr. sc. Maja Biočić e-mail B413 021-329-490
Mag. chem. Andrea Paut e-mail B414 021-329-491
 laborant Josipa Ercegović e-mail B414 021-329-491
laborant Vedrana Balić e-mail B414 021-329-491
laborant Tina Čulić   B414 021-329-491
 
Vanjski suradnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
         
         
 
Predmeti na Zavodu
Naziv kolegija Oznaka studija Šifra predmeta ECTS
Analitička kemija I PK KTG106  6,0
Vježbe iz Analitičke kemije I PK KTG107  3,0
Analitička kemija II  PK KTG203  4,0
Vježbe iz analitičke kemije II PK KTG204 4,0
Analitička kemija  PKT-KI i ZO  KTA111 6,5 
Vježbe iz Analitičke kemije PKT-KI i ZO KTA112  3,0
Analitička kemija  SS KTE110   6,0
Analitička kemija I F KMF106 6,0
Analitička kemija II F KMF201 6,0
Analitika prehrambenih proizvoda SS-PT KTF203 4,0 
Analiza realnih uzoraka  PK KTG306   3,5
Vježbe iz analize realnih uzoraka  PK  KTG307 2,0 
Fizikalne metode analize  DK  KTH102  7,5
Instrumentne metode analize PK  KTG302  4,5
Vježbe iz instrumentnih metoda analize  PK KTG303  2,0 
Instrumentne metode analize  DKT-M  KTB103 6,5
Instrumentne metode analize u farmaciji KMF303   6,0
Kemometrika  DK KTH210   6,0
Metode odvajanja i specijacije  DK  KTI101  6,5
Organizacija rada i akreditacija laboratorija  DK  KTH215 6,0 
Osiguranje i kontrola kakvoće hrane  DKT-MK KTD203  4,0 
       
       
       
       
Oznaka studija: PKT (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije), PKT-KI (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijsko inženjerstvo), PKT-ZO (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), PK (Preddiplomski studij Kemije), DKT (Diplomski studij Kemijske tehnologije), DKT-M (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Materijali), DKT-ZO (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), DKT-MK (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Mediteranske kulture),  DK (Diplomski studij Kemije), DK-OKB  (Diplomski studij Kemije smjer: Organska kemija i biokemija), DK-KO (Diplomski studij Kemije smjer: Kemija okoliša), F (Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije), SSKT (Stručni studij Kemijske tehnologije), SS-KTM (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijska tehnologija i materijali), SS-PT (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Prehrambena tehnologija)